Dr. Papp Lajos szívsebész fogadalmat tesz a Szent KoronáraA SZENT KORONA FOGADALOMTÉTEL

Teremtő Atyám!

Szent Fiad, Jézus Krisztus tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szere­tettől áthatva kinyilvánítom irántad való hűségemet.

Én, Papp Lajos, dicső őseink iránti tiszteletből, és utódainkért érzett fele­lősségtől vezérelve szabad akaratomból fogadom, hogy életemet a Szent Korona által sugallt Isteni törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint embertársaimra testvér­ként tekintek a szeretet törvényének betartásával.

Fogadom, hogy családom, nemzetem és az emberiség felemelkedésén mun­kálkodom.

Tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

Őseink reánk bízott hagyatékát, történelmi alkotmányunk örökségét, nemze­tünk gazdag élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni.

Magyarságomat soha meg nem tagadom, semmiféle nemzetellenes titkos szer­vezetnek tagja nem voltam, nem vagyok, és nem leszek!

Igaz keresztényként törekszem arra, hogy tetteimben az égi törvények vezé­reljenek.

Tudom, hogy a Szent Koronát Isten küldte a Magyar Nemzetnek, meghatáro­zott céllal, üzenettel, ezért küzdeni fogok a Szent Korona méltóságáért, a jogfolytonosság helyreállításáért.

Fogadom, hogy Magyarország Szent Koronájához, Hazámhoz, nemzetemhez mindig hű leszek!

Isten engem úgy segéljen!


Fogadalomtétel:

Országház, Szent Korona, 2007. április 9., Húsvét hétfő 11.00 óra