Salkaházi Sára vértanú önfelajánlásaSALKAHÁZI  SÁRA  VÉRTANÚ  ÖNFELAJÁNLÁSA

A Honfitársaimhoz intézett Nyílt levelemben már említettem, hogy 2006. szeptember 18-án boldoggá avattak egy magyar szociális nővért a budapesti Szent István bazilika szabadtéri oltárán, – és ugyanazon a napon hangzott el a hazája becsületébe gázoló Gyurcsány Ferenc miniszterelnök balatonöszödi botrányos beszéde.

Érdemes elgondolkodni az Isten- és hazaszeretet megnyilvánulásának két egymást kizáró ellenpólusán. Az egyik önként felajánlja életét Istennek másokért, és vállalja a vértanúságot, – a másik görcsösen ragaszkodik bársonyszékéhez, kigúnyolja a Magyarok Nagyasszonya iránti tiszte­letünket, és belesodorja népét a teljes káoszba.

Sára vértanú szűz igen kemény önmegtagadásokkal, vezeklő övvel készült fel hőstettére, – a másik milliomossá, élvhajhásszá és ocsmány jelleművé alakította önmagát.

Sára vértanú jelszava: „Alleluja! Itt vagyok, engem küldj!”, – az állandóan hazudó miniszterelnököt hiába kérik lemondásra, nem távozik a hatalomból.

+

SÁRA NŐVÉR ÖNFELAJÁNLÁSA AZ OLTÁR ELŐTT

Ó, fölséges Szentháromság! Legkegyelmesebb Atyám!, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes Jézus Krisztusom!, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó, drága Szentlélek!, aki a kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a Társaságot ajándékoztad, ó, legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a Testvérek iránti hálából és szeretetből fölajánlom magam, mint a Társaság áldozatát:

Azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és Testvérek üldöztetése követ­kezne be, és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed terveiben nem lenne benne halálom: fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek – különösen az öregek, betegek és gyengék – életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket, és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől: Irántad, az Egyház, a hivatás és a Társaság iránt.

Amennyiben pedig isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglaltatik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot.

Ezt a felajánlást teszem Lelkiatyám és Elöljáróim engedélyével, édes Szűz Anyám keze által, Szent József, Szent Benedek atyánk, ávilai Nagy Szent Teréz, Szent Sára és Szent őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, hanem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Ámen

Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes velejáró gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt. Ámen

MEGJEGYZÉS

Börtönbüntetésem előtörténetére, sokunk sorsára gondolva és a sorozatos tüntetések alkalmával elhangzott „LE AZ ÁRULÓVAL” kiáltásokat hallva, nagyon jó rögzíteni, hogy ki és miért jelentette fel Salkaházi nővért a nyilas pribékeknél. A történet lényege: A Bokréta utcai rendház főnöknője 1944-ben Sára nővér volt. Sok üldözött zsidót rejtegetett. Erről tudott az a szobalány is, akiről kiderült, hogy a rendházban gyakran ki-bejáró katonákat felviszi szobájába. Sára nővér próbálta jobb belátásra bírni, és amikor ez nem járt sikerrel, december 26-án beszélt vele, mondván, hogy egy másik otthonba helyezi át. Ezt a szobalány elpanaszolta olyannak, aki szintén tudott a halálbün­tetéssel járó zsidó-mentésről. Megegyeztek abban, hogy a lány elmegy a nyilas párt irodájába, feljelenti Sára nővért, és akkor majd nem kell elmennie a Borkrétából, és folytathatja kalandjait a katonákkal. Másnap, december 27-én késő este a nyilasok kivégző osztaga az Üllői úton át a Duna rakpartjára hurcolta őt is, ahol levetkőztették áldozataikat. Sára nővérnek még volt annyi ideje, hogy letérdeljen és széles mozdulattal keresztet vessen, mielőtt a golyózápor szitává lőtte. Utána minden áldozatot a Dunába dobtak.

Életünknek két dimenziós vetülete van. Az isteni, természetfeletti és az evilági. A kettő között gyakori az összefonódás. Tény, hogy Sára nővér tudatosan feláldozta életét Istennek, és ezt az élet és halál Ura elfogadta, – de az evilági dimenzióhoz szervesen hozzátartozik a szobalány feljelentése, árulása.

A főbűnök lajstromát átnézve, kísérteties párhuzamokat lehet találni az árulók indítékai között. A végkifejlet legtöbbször bukásba, megtorlásba, gyilkosságba torkollik.