A PÁPA VELÜNK VOLT OKTÓBER 23-ÁNA PÁPA VELÜNK VOLT OKTÓBER 23-ÁN

AZ ORSZÁG ELSŐ EMBERE LEVELET KAPOTT A PÁPÁTÓL

A Pápa üzenete Sólyom László köztársasági elnöknek

1956. október 23-án Budapest bátor népe, szabadságvágyától vezérelve szembeszállt egy olyan rendszerrel, amely a magyar nemzet értékeitől eltérő célokat érvényesített. Még mindig élénken emlékezünk a néhány nap alatt több ezer emberéletet és sok ezer sebesültet követelő, egyben világ­szerte súlyos megrendülést kiváltó tragikus eseményekre. Tiszteletre mél­tó elődöm, XII. Piusz pápa helyénvaló megnyilatkozásai máig hallhatóan visszhangzanak. Ő azonnal – négy alkalommal – megszólalt, nyomatékosan kérte a nemzetek közösségét, hogy ismerje el Magyarország jogát az ön­rendelkezésre, és garantálja a szükséges szabadságot a nemzeti önazonos­ság keretei között.

Szívesen csatlakozom azokhoz a különféle kezdeményezésekhez, me­lyek e jelentős, a magyar nemzet és Európa történetében egyaránt fontos eseményről emlékeznek meg. Éppen ezért kértem a Bíborosi Kollégium dékánját, Angelo Sodano bíboros urat – aki rövid idővel ezelőttig állam­titkárom volt –, hogy nevemben vegyen részt az ünnepségeken, és legyen tolmácsa legbensőbb érzelmeimnek, amelyek a budapesti felkelés 50. évfordulóján élnek a szívemben.

Elnök Úr, kérem Önt, hogy legátusomat, Angelo Sodano bíboros urat úgy szíveskedjék fogadni, mintha engem fogadna. Egyben szívesen élek az alkalommal, hogy emlékeztessek arra az ezeréves megértésre, amely az Apostoli Szentszék és a nemes magyar nép közötti kapcsolatok alapját képezi. Szívesen gondolok arra, hogy az Ön Népe, Elnök Úr, az évszázadok során megtapasztalt sok-sok elnyomatás – legutóbb a szovjet kommunista diktatúra – ellenére, bármely ideológián túl, mindig helyesen értékelte az államnak és az állampolgárnak egymáshoz való viszonyát.

A keresztény felfogás szerint a személy – erkölcsi, etikai és szociális mivoltában – megelőzi az államot. Az állam törvényes szervezete és annak helyesen értelmezett laicitása mindig a természettörvény tiszteletben tar­tásán nyugodott, a hiteles nemzeti értékekben nyilvánult meg, és a hívő emberek számára a kinyilatkoztatással gazdagodott. Ez a keresztény felfo­gás a kezdetektől áthatotta azokat a népeket, amelyekből a történelem során a magyar nemzet megszületett. Őszinte szívvel ismétlem meg jókívánságo­mat, hogy Magyarország szabad jövőt építhessen, amely mentes bármely elnyomástól és ártalmas szellemi behatástól.

Elnök Úr, miközben arra kérem, számítson azok közé, akik szívesen emlékeznek e nagy horderejű történelmi eseményről, kívánom, hogy ez a megemlékezés alkalmul szolgáljon azon eszmények és erkölcsi értékek hiteles felmutatásához, amelyek annak az Európának vetették meg alapjait, amelynek Magyarország is része. Országa, Elnök Úr, továbbra is legyen az emberi személy tiszteletén, illetve magas céljainak megbecsülésén nyugvó társadalom szószólója.

Mária, a Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Szent Erzsébet és minden szentek, akik a nemes pannon föld szülöttei, őrködjenek továbbra is a magyar nép legitim törekvései fölött. Biztosítom Önt lelki közelségem­ről, és rokonszenvem és együttérzésem jeleként szívesen adom Önre és honfitársaira különleges apostoli áldásomat.