KÖNYVESPOLCRAKözel 2000 év alatt nagyon sokan és nagyon sokat írtak az emberi történelemben élő csodálatos intézményről, a Jézus Krisztus által alapított egyházról. Írtak róla szeretettel és gyűlőlettel, kapott dícséretet és támadást egyaránt.
Barlay Ö. Szabolcs így kezdi Édesanyánk az egyház címmel nemrég kötetbe szerkesztett vallomását az egyházról: "Neked mondom el, Édesanyám, hogy ki vagy Te nekem, és miért írok Rólad, Mater Ecclesia! A Gondviselő Isten három édesanyát adott nekünk keresztényeknek. Egyet, aki életünk első pillanatától vigyázott ránk. Tőle tudom, hogy van Égi Anyánk is : Szűz Mária. Tőle tudom, hogy a harmadik a Mater Ecclesia, az Anyaszentegyház."
Ez a könyv a harmadik édesanyáról szól, a Mater Ecclesiáról. Az első részben az egyház alapításáról ír, arról, ahogyan Jézus munkatársakat választ, saját "szemináriumában" neveli őket, feltárja előttük kilétét, az Isten orzágának legfőbb erkölcsi törvényét, a szeretet parancsát. Hirdeti, hogy van bűnbocsánat. Az Egyházat Péterre, a sziklára építí, aki akkor tudja teljesíteni a nagy feledatot, ha mindennél és mindenkinél jobban szereti Jézust. A Szentlélek vezeti az apostolokat a teljes igazságra. Jézus az Egyházzal marad, és ebben az Egyházban él és működik a Szentlélek.
A második rész egyfelől a Mater Ecclesia iránti alázat, szeretet, tisztelet, áldozatkészség nem elegendő volta miatt aggódik, másfelől szól a II. Vatikáni zsinatról, amelynek jelentőségét így foglalja össze: "Az egyház a védekezés helyett a világgal való dialógust választotta. Megnyílt a világ számára, magára vállalva a mai ember örömét és reményét, szomorúságát és aggodalmát." A továbbiakban, a harmadik évezredbe tekintve, a teljesség igénye nelkül mozaik-darabokat mutat be az egyház életéből.
Ezután a magyar egyház jelenét és kilátásait veszi szemügyre. Itt bőven mutat negatívumot és pozitívumot, elismerést és elvárást. A világi hívek, munkatársak helyzetének elemzése, a papság teherbírása, a püspök és a papok kapcsolata, papképzés: mind-mind égető és sürgető feladat, amely megoldásra vár. Kell megújulás. Ennek a résznek zárómondata: " A megújuláshoz nélkülözhetetlen energiát, isteni kegyelmet a szentmiséből merítjük. A könyv szükségképpen ehhez vezeti el az olvasót."
A harmadik rész, amely az "Áldozatot bemutató egyház"-ról szól, bizonyára valamennyiünk számára sok újdonsággal, tanulsággal szolgál. "Az isteni színmű"-től kezdve a papi személyen át a szentmise liturgiájáról, az áldozat liturgiájáról, a nagy misztériumról úgy szól, hogy érdemes minden szavára odafigyelni. Nagyon ajánlom papoknak, papnövendékeknek, híveknek egyaránt.
A szentmise misztériumáról írta VI. Pál pápa a Mysterium fidei kezdetű enciklikájában: "A szentmise a liturgia szíve és középpontja". Mindenki, aki elolvassa ezt a részt, közelebb kerül a liturgia szívéhez és középpontjához.
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom Barlay Ö. Szabolcs: Édesanyánk az egyház című könyvét a kedves olvasó figyelmébe.

Kapható az Új Ember könyvesboltban.

Katona István, püspök