Egyház a mábanAz INDÍTLAK tudatosan vállalja Krisztus egyházának szolgálatát. Természetesen ennek a feladatnak nem a hittan vagy az erkölcstan oktatásával vagy pápai enciklikák közlésével kívánunk eleget tenni, hanem részt kívánunk venni abban a párbeszédben, melyet a keresztények folytatnak egymás között vagy a másként gondolkozó, de jóakaratú emberekkel.

Ez a párbeszéd azért is sokat igérő , vagy legalább is figyelemre méltó, mert ennek a fejezetnek is az a szerkesztője, aki idő s kora ellenére évtizedek óta lelkes híve a nyitottságnak. A harmincas évektől kezdve, különösen a második világháborút követő évtizedek eseményei óta egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egyház a régi keretek között nem tudja betölteni Istentől kapott hivatását. A Gondviselés soha nem engedte meg, hogy az egyház ne tudjon megfelelni a mindenkori kihívásoknak. A hívő keresztények nem véletlenül nevezték "a világ plébánosának" azt a János pápát, aki mindössze néhány évig vezette az egyházat, de kitörölhetetlenné tette nevét a II. Vatikáni Zsinat összehívásával. Ötven év óta az egyház a védekezés helyett a világgal való dialogust választotta. Megnyílt a világ számára, magára vállalva a mai ember örömét és reményét, szomorúságát és aggodalmát.

Honlapunk címe minden témánkra érvényes, az egyházzal kapcsolatos kérdésekre is. Vagyis kezdeményezni kíván, indítani, megmozgatni, párbeszédet folytatni! Erre különösen nálunk van nagy szükség, mert a jozefinizmus, a liberalizmus és a kommunista lelki terror agymosása után igen nehéz helyzetben van a magyar egyház. Jogosan hívja a mostani pápa missziós területnek hazánkat, melynek egyházi vezetői csak nehezen, fokozatosan veszik tudomásul, hogy a misszió az élet minden területén új életstílust, új pasztorációs módszerek bevezetését követeli. Jézus szavai szerint is "új bort régi tömlőbe nem lehet önteni"...

Röviden összefoglalva, honlapunk egyházról szóló fejezete annak a Prohászka Ottokár püspöknek nyomában kíván járni, aki közel nyolcvan évvel ezelőtt a pécsi apácák számára tartott lelkigyakorlatot egy jelképes és pár percig megtévesztő rosszulléttel kezdte: "Kedves Nővérek! Nyissák ki, kérem, az ablakot"... A megriadt apácák szaladtak az ablakokhoz és pohár vizért rohantak... és csak később vették észre, hogy mindez szimuláció volt, komoly jelképes felhívás. Hiszen ezek a nővérek több száz leányt tanítottak és neveltek gimnáziumukban. Modern lányokat nevelni pedig csak úgy lehet és úgy szabad, ha a világra és a fejlődésre nyitott lélekkel figyelnek és a fiatalság ezernyi kérdésére Istennek tetsző választ adnak

Nyissuk ki tehát az ablakot, hogy megfelelhessünk a magyar misszió elvárásainak!