Márciusi Charta második találkozója.

 


"Egy nemzet boldogsága
inkább függ az emberek jellemétől,
mint a kormányzás formájától."

M E G H Í V Ó

A   M Á R C I U S I   C H A R T A
F E J É R   M E G Y E I
B E M U T A T K O Z Á S A

2007.  J Ú N I U S   3 0. - Á N
11  Ó R A K O R


S Z É K E S F E H É R V  Á R O N,
A   M E G Y E I
Ö N K O R M Á N Y Z A T
S Z É K H Á Z Á N A K
D Í S Z T E R M É B E N


T É M A:   E G É S Z S É G Ü G Y   É S   M A G Y A R   F Ö L D

/ S Z É K E S F E H É R V Á R,   S Z E N T   I S T V Á N   T É R.   9.  S Z. /


F E L K É R T   E L Ő A D Ó K

C S E R  Á G N E S
C S A T H   M A G D O L N A
É G E R   I S T V Á N
Á N G Y Á N   J Ó Z S E F
M I K O L A   I S T V Á N
P É T E R   M I H Á L Y
C S O Ó R I   S Á N D O R   É S   A   M Á R C I U S I   C H A R T A
A L A P Í T Ó I   H Í V J Á K   M I N D A Z O K A T,   A K I K
N E M Z E T Ü N K   S O R S Á N A K   J O B B R A
F O R D Í T Á S Á É R T
K É P E S E K   E G Y Ü T T   G O N D O L K O D N I   É S   E G Y Ü T T
C S E L E K E D N I.


V I S S Z A J E L Z É S:   0 6 / 3 0   9 2 - 1 6 - 4 9 5