Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap

 



Az aradi vértanúk bitófa alatt elmondott utolsó mondatai

A nemzeti gyásznapon kegyelettel emlékezünk a vértanúkra, akik között a magyarokon kívül találhatunk szerbet, lengyelt, horvátot, németet és osztrákot; gazdagot és szegényt egyaránt. Ami közös bennük: a hősiesség, amellyel nemzeti függetlenségünkért és szabadságunkért harcoltak.

Kivégzésük emléknapján a bitófa alatt elmondott utolsó mondataikkal tisztelgünk emléküknek.


AULICH LAJOS

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok!
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.

DAMJANICH JÁNOS

Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

DESSEWFFY ARISZTID

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

KISS ERNŐ

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?

Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

KNEZICH KÁROLY

Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok.
Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat!

LAHNER GYÖRGY

Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon!
És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

LÁZÁR VILMOS

Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófa tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

LEININGEN KÁROLY

A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.

NAGYSÁNDOR JÓZSEF

De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben!
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

PÖLTENBERG ERNŐ

Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

SCHWEIDEL JÓZSEF

A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.
Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.

TÖRÖK IGNÁC

Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok.
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.

VÉCSEY KÁROLY

Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.


Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt.
Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia:

"Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el! "