Álarc nélkülBERTOLT BRECHT, A JÉGSZÍVŰ

Aki eredményesen akar hatni emberekre, a társadalom egészére, a színháznál eredményesebb eszközt aligha talál.

Nem véletlenül fizették le Shakespeare színtársulatát 1601. február 7-én, hogy a másnapi felkelés előjátékaként a felforgatónak minősített II. Richárd cenzúrázatlan változatát ők mutassák be. És az is jól kigondolt szándék volt, hogy a római Propaganda Fide a katolikus restauráció fő eszközévé az ún. iskoladrámákat tette.

Korán felismerték ezt a görögöktől kezdve az újkor szellemi irányítóinak táboráig, akár hamis, akár igazi próféták voltak. Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Byron, Ibsen, és még Marx is belekezdett egybe. De az igazi fordulatot a 20. század egyik új kulturális intézménye hozta, az államilag támogatott színház. A modern, kifinomult propagandaszínmű legnagyobb alakja minden bizonnyal, a kommunista eszméknek behódoló Bertolt Brecht volt. Az 1960-as, 70-es években ő volt a világ legtekintélyesebb írója.

Kezdetek

Ami származását illeti, életrajza azért volt sokáig hézagos, mert a kommunista vezetőknek nem állt érdekükben feltárni Brecht középosztályhoz tartozását. Ősei mindkét ágon egészen a 16. századig visszamenőleg az "úri" osztályhoz tartoztak. Anyja hivatalnok leánya, apja az augsburgi papírgyár kereskedelmi igazgatója volt. Már itt elmondhatjuk, hogy lényegét tekintve Bertolt Brecht elárulta saját osztályát, és soha nem beszélt őseiről, nagy múltú családjának gyökereiről.

1898. február 10-én született. Törékeny gyerek lévén, az anyja kedvence volt. Saját bevallása szerint a legapróbb kérését is teljesítette. Brechtet azonban nem érdekelte a családja. Sőt "jégszívűségére" jellemző az a botrány, amit testvérei jegyeztek fel. 1920-ban édesanyja halálának másnapján zajos társaságot hívott össze házukba, - majd tüntetően elutazott Augsburgból a temetés előtt. Már ekkor feltűnt, hogy képtelen volt igazán szeretni, - csak önmagát imádta. A Brecht-legenda szerint az iskolás Bertolt nemcsak elutasította a vallást, de nyilvánosan elégette a Bibliát és a Katekizmust, és kis híján ki is zárták pacifista nézetei miatt.

Már fiatal éveiben feltűnt opportunizmusa, gyávasága. Egyik barátja azt mondta róla, hogy a gyávaság és az öncélú rombolás jellemző tulajdonságai közé tartozott. A Siker című regényének hőse pontosan az ő karakterét tükrözi:"Magából hiányoznak a legfontosabb emberi tulajdonságok: az örülni tudás és az érző szív."

Brecht, a "beöltözött kommunista"

Viselkedését, karakterét jellegzetes öltözködése is elárulja. Az öves bőrzubbonyt és sapkát a Lenin által 1918 elején létrehozott Cseka durva fiatalembereinek kedvelt viseletéből vette át, és bőr nyakkendővel, szövetujjú bőrzekével egészítette ki. Sajátos stílusát homlokába fésült haja, borotválatlan, borostás arca tette teljessé.... A fiatal értelmiségiek széles körben utánozták. Harminc, negyven, még ötven évvel később is Brecht mintájára acélkeretes "puritán" szemüveget hordtak. Mindenben kedvenc színét, a szürkét választotta: szemüveg kerete, írópapírja, könyvborítója, Steyre túrakocsija csakis szürke lehetett. Bizonyára ez illett jelleméhez. - Amikor Svájcban ütötte fel hadiszállását, új egyenruhát is készített magának: jó szabású "munkásruhát", amelyhez szürke posztósapkát hordott.

Viselete különböző megjegyzéseket váltott ki. Ellenségei szerint a proletár bőrgúnya alatt selyem inget hordott. Carl Zuckmayer "teherautó-sofőrbe oltott jezsuita szeminaristának" nevezte.

Miközben Hitler készült a hatalomátvételre, Brecht egyre jobban szimpatizált a kommunizmussal. 1926-ban elkezdi olvasni Marx Tőkéjét. Majd látványosan alávetette magát a pártfegyelemnek, és marxista-leninista előadásokat hallgatott. Hírnevét tovább növelte, hogy a Kommunista Párt saját sztárjának kiáltotta ki, ami annyit jelentett, hogy megadta neki az intézményes támogatás minden előnyét. Erre nagyon számított, mert szüksége volt, hogy valahogy felfigyeljenek írói tevékenységére. Ezekben az években jelent meg Koldusopera című műve, melynek sikere jórészt Kurt Weil fülbemászó zenéjének volt köszönhető. Brecht mégis saját érdemének tudta be, annak ellenére, hogy még az alapötletet is John Gay ugyanezzel a címmel megjelent darabjából vette át. Hírneve futótűzként terjedt külföldön is, amikor megszerezte a darab filmforgatási jogát. Ekkorra már annyira kommunista lett, hogy a film-változat szövegét a párt szándéka szerint átírta, és marxista bevezetőt írt hozzá. Ebben többek között ez az annyira közismert mondat is olvasható: "az igazság, szabadág és jellem egyaránt a termelés folyamatának függvénye". Brecht egyéb eszközöket is bevetett, hogy a közönség ne felejtse el a nevét. Munkások gyűrűjében fényképeztette magát versírás közben, hangsúlyozva, hogy a versírás ma már kollektív proletártevékenység..... Bámulatos érzéke volt, hogy mikor, hol érheti veszély. Amikor Hitler hatalomra jutott, Brecht már a Reichstag leégésének napján elhagyta Németországot. A vértanúságnak még a gondolata is távol volt szürke jellemétől. Sorra járta a világot: Bécs, Dánia, Moszkva. Itt egy ideig szerkesztette a Das Wort-ot. Ám előre megérezte, hogy Moszkva veszélyes hely az olyan típusú ember számára, mint ő. Tovább ment, és következett Svédország, Finnország, majd kezében az USA-vízummal Kalifornia és Hollywood. Itt majdnem lebukott, de az Amerika-ellenes Tevékenységet vizsgáló Kongresszusi Bizottság előtt oly szemérmetlenül és ügyesen hazudott, hogy megúszta a letartóztatást. Természetesen másnap már útnak indult Európába. Végül kikötött Kelet-Németországban, ahol eszményi irodalmi és ideológiai otthonra talált. Amikor három hónap elteltével pártkapcsolatai révén már bemutathatta a Kurázsi mama produkcióját, elhatározta, hogy Kelet-Berlint választja színházi tevékenysége bázisául. De osztrák útlevelével szabadon mozoghatott, és függetlenítette magát a kommunista kormánytól. De volt egy megállapodása a keletnémetekkel: a rendszerrel való művészi azonosulásáért cserébe jelentősen támogatott saját társulatot és színházépületet kap! A Theater am Schiffbauerdamm lett állandó társulatának színhelye. Temérdek egyezkedésnek és szemérmetlen hazudozásnak köszönhetően Brecht megszerezte, amit akart: osztrák útlevelet, a keletnémet kormány támogatását, nyugatnémet kiadót és svájci bankszámlát.

Wagner óta egyetlen művész sem jutott ilyen ideális munkakörülményhez. Brecht hatvan színésszel dolgozott, és kétszázötven alkalmazottja volt. Minden elképzelhető luxust megkapott, amiről drámaíró csak álmodhat. Nem kellett aggódnia a színészek száma vagy az előadások költsége miatt. A keletnémet kormány felmérte, hogy Brecht csak előnyt jelent a kommunizmus számára. A fél világnak sejtelme sem volt, hogy Brecht mögött a nemzetközi kommunizmus propagandája áll. 1954-ben a Kurázsi mamát, majd A kaukázusi krétakört-t vitte Párizsba. Drámái, regényei bejárták a világot. Darabjainak próbái is színházi eseményekké váltak, amelyeket tanítványai magnószalagra vettek és terjesztették. Rengeteg színházi szakember vette körül, akiket mint valami porosz kiképző őrmester vezényelt ide-oda. Valójában az egész társulatot önkényes tekintélyuralommal irányította.

A Becht-szindrómának is nevezhető óriási sikernek azonban volt egy másik titka, amit mi laikusok akkor nem vettünk észre. Az 1950-75 közötti évtizedekben a nyugati színházi struktúra is nagy változáson esett át. A londoni színházaktól kezdve a Comédie Francaise-ig gyakorlatilag az összes európai ország magáévá tette az államilag támogatott színjátszás elvét. Brecht művei maguktók kínálkoztak ebben a kategóriában. Brecht lett a világsztár. Ennyi szerencse még Wagnernek sem jutott ki.

A Világnézeti Figyelő nem irodalomtörténettel foglalkozik. Célunk mélyebb és árnyaltabb. Feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, hogyan, milyen intenzitással, és milyen eszközökkel aknázták alá a Nyugat álprófétái az európai keresztény értékrendet az élet minden vonalán.

Éppen ezért Bertolt Brecht esetében sem drámáiról kívánok előadást tartani, hanem ennek a zseniális írónak és szervezőnek sátáni személyiségéről, amely - mint minden emberi alkotás esetében - nála is rásütötte bélyegét életművére. Az emberi alkotás ugyanis szükségképpen magán viseli alkotójának karaktervonásait, "személyiségének ujjlenyomatait". Hogy milyen erkölcsi nihilizmus sugárzott ki önmagából és műveiből évtizedeken keresztül, azt most csupán a nőkhöz való viszonyának bemutatásával próbálom érzékeltetni, a teljesség igénye nélkül. A témát azért sem lehet megkerülni, mert éppen Bertolt Brechten keresztül tudunk legjobban belelátni a Julien Benda által megfogalmazott Írástudók árulásának örvényébe.

Bertolt Brecht és a nők.

Első sikerét a nők körében 17 évesen "aratta", amikor elcsábított egy két évvel fiatalabb leányt. Majd kétkezi dolgozó lányokkal kezdett ki, parasztlányokkal, fodrászlányokkal, boltoskisasszonyokkal. De amikor elkezdődött életében a színház, megmutatta igazi énjét. E sajátos filozófia hátterében az értelmiségiekre oly jellemző kőkemény önzés áll. Brecht azonban még közülük is kitűnt azzal, amilyen következetesen és hidegvérűen önérdekét hajszolta. Magáévá tette a szervilitás kegyetlen elvét. Hajolj meg az erősebb előtt, és zsarnokoskodj a gyöngén. A nők mindegyikét céljai szolgálatába állította. Paul Johnsont idézem: "Egyetlen rendező sem használta olyan gátlástalanul a szereposztó díványt, mint Brecht, aki külön örömét lelte a szigorú neveltetésű, katolikus lányok megrontásában" (i.m. 300). Kapcsolatai kezdetén mindig figyelmes volt, kezet csókolt, kitartó tudott lenni. Szeretett nekik saját maga által kitalált neveket adni: Bi, Mar, Muck... Még a sajátjához illő öltözködési stílust is tervezett nekik: sőtét árnyalatú, hosszú, puritán ruhákat.

Célja Shelleyéhez hasonlóan az volt, hogy kis szexuális kommunák vegyék körül, amelyekben övé a döntő szó. A különbség az, hogy ami Shelleynek nem sikerült, Brechtnek általában igen. Egyidejűleg két-három nővel is tartott kapcsolatot... Szándékosan írom le életrajzából a következő undorító jelenetet, - legalább beleláthatunk abba a kommunista nihilizmusba, amelyben Brecht élt, és akinek színdarabjait estéről estére ámulva csodálta a nyugati közönség. - Amikor "Bi" és "Mar" megtudták, hogy ugyanaz a Brecht a szeretőjük, és mindegyikük gyereket vár, egy müncheni kávéházban lerohanták Brechtet, maguk közé ültették, és ráparancsoltak, hogy válasszon. "Melyikünket?" "Mindkettőtöket", hangzott a felelet. Végül Brecht azt ajánlotta Bi-nek, hogy feleségül veszi Mar-t, azután elválik tőle, és elveszi Bi-t. Így mindkettőjük gyermeke törvényessé válhat. - Ezzel azonban nem ért véget a "Brecht-i vígjáték". A viharos jelenet után ugyanis Bi vonatra szállt, de Brecht felugrott utána, megkérte a kezét. - Néhány héttel később valóban házasságot kötött, csakhogy nem Bi-vel, hanem Mar-ral.

A szex-kommuna mindig új tagokkal bővült, különösen berlini éveiben, amikor fiatal színésznők tucatjával került fizikai kapcsolatba. És voltak "zugfeleségei" is. Ez viszont mindig mérhetetlen szenvedést, vagy öngyilkosságot jelentett a rászedettek számára. Brecht egyetlenegyszer sem adta jelét annak, hogy feldúlnák a nőknek okozott szenvedések. Sőt azt vallotta, hogy a nők arra valók, hogy használják és azután eldobják őket, még a leghűségesebbeket is. Ilyen volt Margarete Steffin, az amatőr színésznő tragikus esete, akinek Brecht szerepet adott, majd a próbák alatt elcsábította. A lány, akit Muck-nak becézett, mindenhová követte, és fizetés nélküli titkárnője lett. Amikor kiderült, hogy súlyos tuberkulózisa miatt orvos barátja sürgős kórházi kezelést írt elő, Brecht tiltakozott: "Szó sem lehet róla, - nekem most szükségem van rá"... Muck néhány héttel később hirtelen meghalt... Nemde Brecht világa sem volt különb Sztálinétól?

Brecht, a sztálinista

Ezek után bizonyára senki nem fog azon csodálkozni, hogy Brecht, "az ősgyökeres középosztálybeli ivadék" gátlástalanul viselkedett az élet más területén is. Ennek illusztrálására legyen elég, ha politikai gátlástalanságáról és jellemtelenségéről mondok néhány megdöbbentő adatot.

Az 1930-as évektől kezdve nyíltan megvallotta, hogy a kommunista rendszer térnyeréséhez köti a sorsát. Ezt csak úgy valósíthatta meg, hogy fanatikusan sztálinistává lett! A nagy tisztogatások akkortájt kezdődtek. Az igazság az, hogy Brecht soha nem tiltakozott a tisztogatások ellen, még ha a barátait érintette, akkor sem! Amikor hajdani kedvesét, Carola Nehert letartóztatták Moszkvában, ezt mondta: "Ha elítélték, nyilván elég bizonyitékuk volt ellene". Carolának nyoma veszett, - szinte bizonyos, hogy Sztálin gyilkoltatta meg. A fausti alku kétségbevonhatatlan tényéből származik számtalan olyan megnyilatkozása, mellyel pozícióját akarta sziklaszilárddá tenni a PÁRT előtt. Nyilvános véleménye ez volt: "A perek egyértelműen bebizonyították, hogy konspiratív erők törnek a kormány megdöntésére.... Meggyőződésem, hogy ez az igazság." (v.ö. Brecht: Schriften zur Politik und Gesellschaft, 111.)

Miután Brecht 1949-ben az ultrasztálinista keletnémet kormány színházi funkcionáriusa lett, tudatosan dicsőítő verseket írt a pártvezérekről. Wilhelm Pieck elnökké választásakor versét egy levél kíséretében elküldte neki, biztosítva az esemény feletti öröméről. Mindent egybevetve Brecht volt a leglojálisabb a Kommunista Párt saját írói közül. Elítélte a nyugatnémet értelmiséget, miközben a kommunista Németországban írt darabjainak kiadója nyugatnémet volt, és ezt mindenegyes művére - a párt engedélyével! - az első oldalon kinyomtatta.... Hogy mi húzódott meg e mögött, arra a City University professzora, Henry Pachter feljegyzése ad némi magyarázatot. Egy alkalommal Brecht ezt mondta neki: "Ötven év múlva a kommunisták azt sem fogják tudni, ki volt Sztálin, de én biztosra akarom venni, hogy Brechtet akkor is olvasni fogják. Ezért nem szakadhatok el a Párttól."

Vajon tényleg nem látott bele a kommunizmus, illetve a kommunista diktatúra embertelen és erkölcstelen nihilizmusába? De igen, - csak karrierje miatt nem akart beszélni róla. Úgy tett, mintha ez a politikai struktúra lenne a legjobb. Amikor Sztálin halála után Hruscsov titkos beszéde kézről kézre járt, Brecht kénytelen volt szembesülni az új helyzettel, és a következő példabeszéddel világította meg, hogy miért kénytelen kitartani a párt mellett: "Van egy lovam. Sánta, rühes és bandzsit. Egy idegen odajön, és ezt mondja: de hisz ez a ló bandzsit, sántít, és nézze meg, rühes is. Igaza van, válaszolja, de mi hasznom származik belőle? Ez az egy lovam van. Azt hiszem, a legjobb, ha minél kevesebbet gondolok fogyatékosságaira." (Daily Telegraph, 1988. február 10.) Egyértelmű, hogy ez a sánta, rühes ló azonos a kommunista párttal, de nem tud mit tenni, mert ettől függ az élete, írói karrierje, - erre az egyetlen lóra tett fel mindent!

Brecht fausti alkujának igazi próbája 1953-ban jött el, amikor a keletnémet munkások leveréséhez szovjet tankokat hívtak az országba. Brecht ugyan lojális maradt, de megkérte az árát. Június 15-én levelet írt Otto Grotewohl pártvezérnek, amelyben sürgette, hogy az Ensemble színházépületének átengedését adják végre határozatba, és hozzák nyilvánosságra, s ő cserébe támogatja a párt irányvonalát, bármi legyen is az. Így történt! Megkapta a határozatot: övé a szinházépület. Erre válaszként néhány nap múlva a Neues Deutschland-ban megjelent a következő "nagybetűs" híradás: "Bertolt Brecht, a Nemzeti Díj kitüntetettje kijelenti, hogy e fontos pillanatban a Szocialista Egységpáthoz való elkötelezettsége töretlen."

Befejezéshez közeledve, ejtsünk néhány szót Brecht írói becsületéről. Hátha ezen a téren mondhatunk valami jót és pozitívumot is. - Sajnos itt is kiábrándító a helyzet. Tudniillik számtalan világhírű darabjának alapötletét mástól leste el, magyarán plagizált, méghozzá töményen, nem egyszer a bíróság előtt kellett tisztára mosni becsületét. A Koldusopera témája John Gay-től származik. De nemcsak ez tudódott ki, hanem az is, hogy ebbe a szövegbe ráadásul egész részeket emelt át Ammers Villon-fordításaiból. A tiltakozó Ammers-nek kénytelen volt jogdíjat fizetni. A tárgyaláskor bevallotta, "hogy a szellemi tulajdont alapvetően szabad prédának tartja", ami meglehetősen furcsa egy olyan embertől, aki később oly vadul védte a magáét. De a Brecht-darabokért rajongó színházlátogatók legtöbbje nem is tudta, és ma sem tudja, hogy például a Vágóhidak szent Johannája (1932) Schiller Orleans-i szűz-ének és Shaw Szent Johannájá-nak egyfajta paródiája. A Carrar asszony puskái J. M. Sygne egyfelvonásosán, A tenger lovasai-n alapszik. A Szabadság és demokrácia nem született volna meg Shelley a Zűrzavar farsangja című műve nélkül... Lopott Kiplingtől, lopott Hamingwaytől. ...

Brecht eme gátlástalansága is oka volt annak, hogy a nyugati írók körében népszerűtlen volt. A Frankfurti Iskola akadémikus szerzői mélységesen lenézték, mint "vulgármarxistát". Adorno azt állította, hogy Brecht órákon át bepiszkolja a körmét, hogy kétkezi munkásnak látsszék. - W. H Auden, akivel egy ideig együtt dolgozott "kifejezetten kellemetlen embernek" nevezte. Amikor Brecht szakított vele, ezt írta róla: "egyike azon keveseknek, akik valóban rászolgálnak a halálbüntetésre. Még azt is el tudnám képzelni, hogy magam hajtsam végre rajta" (P. Johnson i. m. 306.) - Thomas Mann sem szerette Brechtet, és sztálinista elvei miatt szörnyetegnek nevezte. Brecht visszaadta a kölcsönt, és ilyen jelzőkkel illette: "Mann, az a kis novellaíró, klerikális-fasiszta hüllő."

Tény, hogy a kortársírók közül az ő világszemlélete volt talán a legsilányabb. Filozófiája svejki alapokon állt. A legszomorúbb, hogy magát az életet sem becsülte. "Ne felejtsük el, hogy az egész élet egy nagy svindli. A művészet is az." Szerinte, ha az ember talpon akar maradni, bele kell mennie a csalásba, óvatosan és ügyesen. Művei bővelkednek a hasonló tanácsokban. A Dobszó az éjszakában a megalkuvó, gyáva katonával mondatja, hogy "én disznó vagyok, és a disznó mindig hazamegy a háborúból." Galilei életé-ben a főhős, Galilei behódol Medici hercegnek: "Úgy látom, túlságosan alázatosnak találod levelem... A magamfajta ember csak hason csúszva érhet el egy félig-meddig tisztességes állást. Jól tudod, megvetem azokat, akiknek annyi eszük sincs, hogy a gyomrukra keressenek"... Ezek és az ehhez hasonló kijelentések nemcsak deheroizálják a történelem nagy alakjait és jellemét, hanem megmérgezik a nézők, és rajtuk keresztül az egész társadalom moralitását. Brecht ezért a legveszélyesebb álpróféta: mérgez és fertőz.

Önzése és gőgje oly méreteket öltött, hogy az már önpusztító volt. Korán, 58 évesen a szíve ölte meg. Épp akkor, amikor hivatalosan is megkapta az annyira óhajtott színházépületet. Azzal ünnepelte győzelmét, hogy jótevőjének, Harich professzornak csinos feleségét elcsábította, és első számú szeretőjévé nevezte ki. A magába roskadt Harichnak a következő cinikus tanácsot adta: "Váljon el. Két év múlva újból feleségül veheti.", - sejtve, hogy addigra úgyis vége lesz ennek a szerelemnek is. Ám addigra gyakorlatilag neki lett vége. Épp azon töprengett, hogyan feküdjön be egy nyugat-berlini "kapitalista" klinikába, amikor 1956. augusztus 14-én szívtrombózis elvitte. Azt kérte, hogy acéltőrrel szúrják át a szívét, mihelyt meghal. Kérésének eleget tettek. Sokan, akik ismerték, ekkor tudták meg, hogy egyáltalán szíve volt....

A vele legtöbbet foglalkozó írónak, Paul Johnsonnak szavaival zárom a Brechtről szóló fejezetet: "Igyekeztem felkutatni valamit Brecht védelmére... Az általam vizsgált értelmiségiek közül ő az egyetlen, akinek nincs mentsége."