A Köztársasági Elnök ismételt felhívása„Törekszem jogaiba visszaállítani a tisztesség fogalmát”
( 2006. október 01. )

Sólyom László köztársasági elnök vasárnap, az önkormányzati választás napján, a szavazókörök bezárása után, az eredmények ismertté válása előtt sürgette a demokráciába vetett hit mielőbbi visszaállítását:

„Ez az óra a várakozás órája. A kampánynak vége, a választás meg­történt. Még nem ismerjük az eredményeket.

Szeptember 17-e óta rendkívüli események történtek. Most, amikor még nem kezdenek jönni az eredmények, most, mielőtt még a pártok nekilát­nának magyarázni a választópolgárok döntését, és mielőtt a politika folytatná ott, ahol két nappal ezelőtt abbahagyta, most, ebben a semleges pillanatban szükségesnek tartom értékelni a helyzetet.

Az ország kárára lenne, ha minden az eddigi mederben folyna tovább. A frakciótársaknak szóló miniszterelnöki beszéd ismertté válása mélysé­gesen megrázta Magyarországot. A fölháborodás jogos volt. Az ország­szerte kialakuló békés tüntetések számomra az emberek egészséges erköl­csi érzékét bizonyították. A katarzis, a megtisztulás azonban elmaradt. Az önkormányzati választások közelsége miatt a hatalmi harc logikája uralta az eseményeket. Az alapvető erkölcsi probléma egyre inkább eltűnt a magyarázatok és az események mögött. A feloldatlanság hamisságban tart mindent. Erre nem lehet biztonságosan építkezni.

A miniszterelnök folyamatosan kitér az alapkérdés tisztázása elől. Nem ismeri el, hogy megengedhetetlen eszközöket használt annak érdekében, hogy a hatalmat megtartsa, és azután fogjon hozzá az állami pénzügyek rendbetételéhez. Ez a demokráciába vetett bizalmat ássa alá. A hazugság fogalmát jelentéséből kiforgatta, és kiterjesztette az elmúlt 16 év poli­tikájára. Nem fedheti el az alapvető erkölcsi konfliktust annak előtérbe állítása, hogy a miniszterelnök szerint milyen bátor tett volt vagy lesz hozzányúlni az egészségügy, a nyugdíjak, az oktatás, az állami támogatá­sok immár finanszírozhatatlan rendszeréhez.

Szeretném hangsúlyozni: az államháztartás rendbe hozását én is a legsürgetőbb feladatnak tartom, támogatom, és támogatni fogom. A fele­lősség alól egyetlen kormány sem térhetett volna ki. Mindnek vállalnia kellett volna, hogy a lakosságra súlyos terhet ró. Ilyen gazdasági progra­mot azonban nem lehet sikerre vinni a terhet viselők bizalma nélkül. A bizalom megrendülése országszerte tüntetésekben fejeződött ki. A szerve­zetlen, felháborodásában magára hagyott tömegben könnyen támoga­tásra találtak a tüntetés eredeti okán kívüli, nem egyszer az alkotmánnyal összeegyeztethetetlen tiltakozó jelszavak és felhívások.

Azonban nem moshatók össze a békés tüntetésekkel azok az erőszakos cselekmények és bűntettek, amelyek a szeptember 19-ére virradó éjjel a Szabadság téren történtek, és amelyeket a leghatározottabban elítélek.

1990 óta alkotmányos jogállamban élünk. A demokrácia jogi keretei egyértelműek. Bizonytalan vagy kiélezett helyzetben éppen az alkotmá­nyos alapjogok jelentik a végső menedéket és a biztosítékot. Hiába azonban a törvény, ha a demokráciába és a jogállamba vetett bizalom megrendül. Nehéz helyzetekben sem engedhető meg az alkotmányos ga­ranciák félretétele. Megengedhetetlen a politikai jogok korlátozása azáltal, hogy nyilvántartást készítenek békés tüntetőkről. A rendőrségnek szigorúan be kell tartania a törvényt abban is, hogy miként bánhat az előállított személyekkel. Káros, ha a tüntetők alkotmányosan nem kezel­hető követeléseket támasztanak, és az is bizonytalanságot kelt, ha jogi fogalmakat nem jogi értelemben használnak, mint a népszavazásét.

Az elmúlt két hét eseményei tovább mélyítették a magyar társadalom tragikus megosztottságát. A történtek gyöngítették a parlamentáris de­mokráciába vetett bizalmat. Pedig a társadalmi egyetértés és együttműkö­dés minimális szintjére különösen szükség van az ország gazdasági hely­zete miatt. Ha minden úgy folytatódik, mint eddig volt, nem lesz meg a minimális egyetértés. Kérem, hogy a pártok ennek figyelembevételével ér­telmezzék a választási eredményeket, és felelősségük tudatában tervezzék lépéseiket.

Ezekben a napokban özönlenek hozzám a levelek, petíciók, kérelmek, hogy tegyek valamit. Már első nyilatkozatomban tisztáztam, hogy a köz­társasági elnöknek a jelen helyzetben nincsenek közjogi beavatkozási lehetőségei. Hivatalba lépésemkor azonban azt ígértem, hogy törekszem jogaiba visszaállítani a tisztesség fogalmát. A demokrácia alapkérdéseire adott válasz pedig ugyanaz kell, hogy legyen a jobb- és baloldal számára. Most az Országgyűlésnek van cselekvési lehetősége. A kormány az Országgyűlésnek felelős. Az Országgyűlés dönt a miniszterelnök szemé­lyéről. Az Országgyűlés helyreállíthatja a szükséges társadalmi bizalmat. A megoldás kulcsa a parlamenti többség kezében van. Köszönöm figyel­müket.”