Indítlak - Barlay Ö. Szabolcs
 

A REMÉNY FÉSZEKALJAI - APRÓ CSODÁK

 


A MAGYAR KERESZTÉNYEK ELSŐ ARANYÉRME A 21. SZÁZADBAN

Hogy évszázadok óta nem voltunk ilyen válságban, azt mindannyian tudjuk, tapasztaljuk. Azt azonban még az illetékes egyházi körök mindegyike sem tudja, hogy ott lent a „mélyben” micsoda erőket mozgósít a Szentlélek Úristen, akiről maga Jézus mondja, hogy „ott fúj, ahol akar”.

A VÁNDOR EVANGÉLIUM magyar kezdeményezésű mozgalmára gondolok, melyben a Remény fészekalja című rovatunkban ezentúl bőven és többször fogunk szólni. Itt most ennek az Isten áldotta szent lángolásnak külföldi visszhangjára kívánom felhívni a figyelmet. Mert bizony - ahogy lenni szokott magyar földön - a külföldiek hamarabb felfigyelnek a mi leleményességünkre, mint saját magunk.
„Szúróprbaként” megkérdeztem néhány nagytemplom plébánosát, hogy hallott-e egyáltalában a Vándorevangélium nevű, családokat összefogó lelki megújúlásról. Mindenünnét „NEM” választ kaptam.

Hát akkor nekik is küldöm az Indítlakunkon keresztül azt a napokban megjelent németországi cikket, mely csodálkozva ír a hozzájuk is eljutott magyar kezdeményezésről.

Tény, hogy a Katholische Zeitung für Politik Geselschaft und Kultur német napilapnak 2007. november 6.-i számában a Kirche Aktuell rovatban részletes beszámolót olvashat a több milliós német olvasóközönség arról, hogy a budapesti Szent Imre Város egy kis kápolnájából, a Karolina úti-ból három nagycsaládos édesapa világhódító útjára indított egy kis „hajót”. Neve: VÁNDOR EVANGÉLIUM.

De hogy még véletlenül se mondhassák rólam azt, hogy egykori városom iránt elfogult vagyok, ezért magyar fordításban leközlöm az egész cikk szövegét. Elég szomorú, hogy itthon már lassan senki nem hisz semmit a másiknak, és külföldi újságot kell tanúként citálni ahhoz, hogy legalább felkapjuk a fejünket.


Politikai, társadalmi és kultúrális katolikus újság

Egyházi aktualitás -133. kiadás /2007.nov.6./

Csekélységekkel - gazdag lelki nyereség

A magyarországi "Regnum Christi" kezdeményezése: A "vándor Evangélium" a családokat imaközösségekbe hozza össze
Thomas Steimer írása

Budapest. Vegyünk egy Bibliát, egy gyertyát, egy Mária-képet, egy rózsafűzért és egy imafüzetet, valamint szólítsunk meg 10 családot (eleinte csak azokat a személyeket, akik Krisztust és az Egyházat akarják segíteni), és hagyjuk hatni a Jóistent, dolgozzunk össze a lelkipásztorokkal - és az eredmény nem várat sokáig magára. Így hangzik manapság egy magyar kezdeményezés, egy recept, amelyet közben sokan kipróbáltak már, és a hatása bizonyított: A "Vándor Evangélium" meggyőző program volt a 2007. szeptemberi budapesti városmisszió előkészítésében is.

Eddig kb. 3500 ember vesz részt a Vándor Evangélium mozgalomban. Nem "fentről" irányítják, hanem alulról jött kezdeményezés. Néhány hívőtől indult ki és közben csodálatos fejlődésen ment át. Név szerint: az Arendt, a Csernus és a Csizy családok voltak a mozgalom elindítói. Ők az egyetemes egyházban jól ismert "Regnum Christi" mozgalom lelkiségének képviselői és kezdettől fogva aktívan akarták támogatni a városmisszióban a püspöküket. Azon eszmélődtek, hogyan tudják legjobban az egyházközség lelki megújulását és a budapesti városmissziót szolgálni. Kezdettől tudták, hogy a Szentírásnak kell a központban lennie, mert, ahogy a csoport egyik tagja mondja: "az emberek nem nagyon olvassák manapság a Bibliát."

Így felállítottak egy egyszerű, könnyen megvalósítható és hatékony koncepciót: Minden 10 család egy imakörhöz csatlakozik. Egy család minden alkalommal 3 napig imádkozik havonta a városmisszióért. Olvasnak egy részt az Evangéliumból, arról röviden elmélkednek, 1 tized Rózsafűzért mondanak és megfogalmaznak egy szándékot. Minden imakör kap egy csomagot a fent leírt tárgyakkal, ami minden hónapban körbejár. Minden hónapnak megvan a maga témája. Ezért találták ki a "vándor" Evangélium nevet. "Reméljük, hogy az ima által a résztvevők olyan lelkesek lesznek, hogy mindenki maga is szeretne majd egy új imakört szervezni, de legalábbis megkérdezi magától: "Hol tudnék én még az Egyháznak többet segíteni?"" - nyilatkozta az egyik felelős 2006. novemberében, a mozgalom kezdetekor.

A remény beteljesedett. Közben már több mint 100 imakör vesz részt több mint 1000 családdal, 2 női szerzetesrend több mint 100 nővérrel, valamint néhány világi pap a plébániájával. Ők az egyházközség életének megújulásáért, a papi hivatásokért, a Pápával való szövetségért, a családok megerősítéséért és az Egyház iránti szeretetért imádkoznak. Egyszer 1 hónapban az imakör közös misén vesz részt, amire minden tagot meghívnak. Ezt a misét lehetőleg azon a plébánián tartják, ahol már több vándor Evangélium-imakör működik. Mise után agapét tartanak, ahol megbeszélik tapasztalataikat.

Ami a Vándor Evangélium "reklámozását" illeti, 2 figurát láthatunk, amelyek a meghívást szimbolizálják a közös imához, látható középen a Biblia, amelyet az "ima", a "közösség", a "küldetés" szavak vesznek körül. A Vándor Evangélium mozgalmat a "Regnum Christi" karizmája élteti, mely a laikusok apostoli mozgalma, és támogatja a lelkipásztorokat és egybecseng a helyi egyházmegye pasztorális terveivel. Ez a mozgalom jól mutatja, hogy milyen gyümölcsöző lehet a laikusok együttműködése a plébánia papjaival, az egyházmegyék püspökeivel.
Erdő Péter bíboros is értesült erről a mozgalomról és február 26-án meghívta magához a három alapító családot. Együtt imádkozott velük és nagy lelkesedéssel fogadta a kezdeményezést. Kijelentette a három alapítócsaládnak, hogy a Vándor Evangélium koncepcióját egész Magyarországra ki szeretné terjeszteni és hivatalos programként szeretné javasolni 2008-ra, a Biblia évére. Azt szeretné, ha Magyarországon minden egyházmegyében jobban elmélyednének a Bibliában a hívek e mozgalom által.

Ez igazi örömhírt jelentett számukra. Így a budapesti városmisszió nem végállomásnak tekintendő, hanem ahogy mondták, alkalom volt arra, hogy felfedezzük, mit tehetünk a jövőben Krisztusért és az Egyházért.

Fordította dr. A. Borka Cecilia
Szerkesztette + sz.a.


A Vándor Evangélium lényegét tekintve apostoli imaszolgálat. Célja abban foglalható össze, hogy segít mindenkit Krisztus megismerésében. Népünk nagy része ugyanis az ismert történelmi, társadalmi okok miatt ma már sem otthon, sem az iskolában nem hall a valóságnak megfelelő igazságokat Istenről, Jézus Krisztusról, kereszténységről, egyházról, magyar szentjeinkről, példaképeinkről.
Még azok sem, akiket megkereszteltek. Legtöbbjük nem megy még vasárnap sem a templomba, - így nem járul a szentségekhez, nem gyakorolja hitét, nem olvassa a Bibliát, nem imádkozik.

A Vándor Evangélium épp itt lép be népünk mindennapi életébe a maga szerény igényével, egyszerű eszköztárával és minimális elvárásával. A kezdeményezők ugyanis, vagyis a mozgalom első apostolai mindössze azt kínálják fel azoknak, akik érdeklődnek iránta, hogy fogadják el azt a kis csomagot, („szent szatyrot”), amelyben található egy teljes ( Ó- és Újszövetség) Biblia, egy gyertya, egy rózsafűzér, egy Szűz Máriát és a szentatyát ábrázoló kép és egy imafüzet.

Azok, akik érdeklődnek a Vándor Evangélium iránt, tehát akik kérik ezt a csomagot, azzal fejezik ki csatlakozni szándékukat, hogy készítenek lakásukban egy kis oltárt - amilyent a mellékelt képen láthatunk -. Ezt Igeoltárnak neveztük el, mert erre tesszük rá a Bibliát, a gyertyát, a képeket. Ennek az egyszerű csomagnak az átadásával tulajdonképpen megtettük az első lépést a Vándor Evangélium irányában. Ezzel ugyanis magát a szándékot, a családunk, városunk, községünk, hazánk, egyházunk iránti aggódó szeretetünk mellett teszünk hitet.

A következőkben arról szólunk, hogy mit is tegyünk:

1/ A számunkra legmegfelelőbb időpontban jöjjünk össze az igeoltár körül közös imádságra. Ha többen vagyunk, vagy gyermekeink is részt vesznek az imában, legyen „gyertyafelelős”, aki gondoskodik a gyertya meggyújtásáról.

2/ Minden alkalommal a Szentlélek hívásával kezdjük az imát. Legalkalmasabb a Jöjj Szentlélek Úristen… kezdetű ismert imát elmondani vagy énekelni közösen.

3/Ezután következik az imafüzetben aznapra kijelölt evangéliumi rész felolvasása. Ennek olvasását is vállalhatják felváltva a családtagok. A meghallgatott örömhírről, vagyis az evangéliumi igékről beszéljünk, elmélkedjünk akár saját gondolataink, akár az imafüzetben található magyarázatot olvassuk el.

4/ Végül elimádkozunk egy tized rózsafűzért az abban a hónapban megadott titok és szándék szerint hazánk lelki megújulásáért.

Természeesen ez a három nap alatt elvégzett imának csak a váza, amit bővíteni lehet az imafüzet végén található imákkal, vagy a saját megszokott imákkal, énekekkel.